Odborná stanoviska

Stanovisko AOOV k vládnímu návrhu změny podmínek ESF+

AOOV zásadně nesouhlasí s vládním návrhem podmínek čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu (dále jen ESF+), jehož záměrem je snížit prostředky alokované do oblasti Operačního programu zaměstnanost (OPZ+) o 10 % a zavést povinnou spoluúčast subjektům z řad neziskových organizací ve výši 5%. AOOV upozorňuje, že snížení prostředků ESF bude mít negativní důsledky pro organizace pracující s dětmi a mladými, s rodinami, osobami se zdravotním postižením či seniory, dále také s lidmi v bytové nouzi, bez přístřeší a dalšími ohroženými skupinami včetně osob vycházejících z vězení. Toto krácení alokace je zjevně politickým rozhodnutím, které bohužel nereflektuje aktuální potřeby české společnosti. Na základě

Pokračovat ve čtění »

Stanovisko AOOV k novele trestního zákoníku

AOOV se vyjádřilo k předložené novele trestního řádu, trestního zákoníku, zákona o výkonu trestu odnětí svobody a dalších zákonů, kterou bude 9. září projednávat Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny. Vyjádření se týká pouze těch změn, které se dotýkají podmíněného propuštění. Jedná se zejména o způsob předkládání návrhu na podmíněné propuštění a lhůtu, ve které si odsouzený nemůže znovu požádat o podmíněné propuštění po jeho zpětvzetí. Podrobnější stanovisko k jednotlivým navrhovaným změnám je k dispozici zde.

Pokračovat ve čtění »

Vyjádření k novelizaci trestního zákoníku

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva prof. JUDr. Helena Válková, CSc. V Praze dne 25. května 2020 Vážená paní zmocněnkyně, dovolujeme si Vám poslat své vyjádření k novelizaci trestního zákoníku, kterou bude Poslanecká sněmovna projednávat na nadcházející schůzi jako tisk 453/0 a 453/3, jehož jste zpravodajkou. Některé navržené změny velmi vítáme, konkrétně podporu užití peněžitého trestu, zvýšení hranice škody a státem hrazené náklady na zmocněnce poškozeného. Návrh ale obsahuje i změny, které nás naplňují obavou. Jedná se zejména o omezení možnosti přeměny peněžitých trestů. Podrobnější stanovisko k jednotlivým navrhovaným změnám je rozepsáno níže. Po důkladném zvážení možných dopadů změn na klienty, se

Pokračovat ve čtění »

Výzva Asociace organizací v oblasti vězeňství ke zvýšené podpoře preventivních opatření ve vězeňských zařízeních

Originál dokumentu je k dispozici zde. V Praze dne 2. dubna 2020 Vážený pane premiére, vážení členové vlády, Česká republika, stejně jako celý svět, se vyrovnává s mimořádně náročnou situací způsobenou pandemií COVID-19. Novým hrozbám čelí i vězeňství, jehož úkolem je kromě zajištění výkonu trestu, vazby a zabezpečovací detence i – v současné době tak zásadní – ochrana zdraví jednotlivce a společnosti. Uzavřené prostředí věznic s velkou kumulací osob vytváří rizikové prostředí pro šíření infekce. Věznice mají navíc omezené možnosti dodržovat přísná hygienická opatření, která jsou v době pandemie vyžadována. Tyto limity pramení ze samotné kumulace velkého počtu osob, z

Pokračovat ve čtění »

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.