Aktuality: Vláda nebere v potaz názory poradních orgánů a nerespektuje hlas občanského sektoru

Tisková zpráva Iniciativy za za rovnost, spravedlnost a lidská práva:

Zástupci Iniciativy za rovnost, spravedlnost a lidská práva (Iniciativa RSL) upozorňují na potlačování demokratických principů a dlouhodobé nerespektování doporučení poradních orgánů ve věci navýšení ESF+ o minimálně 10 %. Pokud nedojde ke změně, může dojít k rozsáhlým škodám s dopady na životy řady jednotlivců, rodin i dětí. Budoucí náprava si vyžádá mnohonásobné náklady.

Dobročinné organizace dlouhodobě usilují o nápravu špatného rozhodnutí předchozí vlády, která převedla 10 % alokace ESF+ do Fondu soudržnosti. Víme, že od roku 2026 do roku 2028 nebude dostatek finančních prostředků na vypisování výzev do ESF+. To výrazně ovlivní situaci v sociálním sektoru.

Budou chybět peníze na práci s lidmi, kteří nedokáží zvládnout svoji situaci z důvodu chudoby, práce za nedostatečnou mzdu, nedostatku dostupného bydlení, dlouhodobé nemoci, různých závislostí, psychických potíží nebo tělesného handicapu. Mnoho potřebných lidí tak zůstane bez pomoci, což bude mít nemalé dopady a zároveň hrozí, že stovky sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách odejdou ze sociálního sektoru, protože jejich pozice v rámci projektů skončí a nové projekty s pracovními pozicemi nebudou zahájeny.

„Vláda se v Dohodě o partnerství zavázala k řešení chudoby a sociálního vyloučení tak, aby se snižovaly počty těch, kteří se v nepříznivé situaci ocitají.  Situace se ale v České republice stále zhoršuje. To dokládají mimo jiné data Eurostatu, kdy v roce 2023 narostl počet osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením o 140 000. Pro přirovnání, je to jakoby zchudli všichni obyvatelé Plzně.. Nejzranitelnější skupinou jsou rodiny s dětmi, kdy v nepříznivých podmínkách žijí tisíce dětí, a také na seniory i osoby se zdravotním postižením,“ upřesňuje Iva Kuchyňková z Charity česká republika

Na neutěšenou situaci upozornily a stále upozorňují poradní orgány vlády ve svých usneseních, která vyzývají vládu v navýšení alokace minimálně o 10 %:

1)   Usnesení RV nestátních neziskových organizací ze dne 29. 4. 2024

2)   Usnesení RV pro rovnost žen a mužů ze dne 14. 5. 2024

3)   Usnesení MV OPZ ze dne 22. 5. 2024

Podle Kateřiny Valachová z organizace Za Sklem by „nedostatečná podpora nebo dokonce zastavení pomoci rodinám, seniorům a zdravotně znevýhodněných v dluhových pastech, v dlužním otroctví nebo v bytové nouzi bylo nelidské, nehospodárné a nemoudré. Vymstilo by se nám ztrátou odborných pracovníků i sítí dostupné a účinné pomoci. Ve vyspělých společnostech je naopak práce občanského sektoru standardem a je nenahraditelná.“ Podle Valachové neziskové organizace „zajišťují státu lidskou tvář a konkrétní pomocné ruce potřebným v terénu ‚v první linii ‘ bez bariéry razítek, instancí a formalit. Evropské fondy usilují dlouhodobě o skutečnou participaci občanů na řešení zásadních společenských otázek a správě věcí veřejných.“

INICIATIVA RSL opakovaně vyzývá vládu, aby začala respektovat požadavky občanského sektoru a naslouchat hlasu poradních orgánů. V minulosti se v tomto smyslu vyjadřoval již Senát Parlamentu České republiky a Monitorovací výbor Operačního programu Zaměstnanost plus.

Od začátku roku 2022 jsme již vládě adresovali celkem šest otevřených dopisů a vydali šest tiskových zpráv. Na naše poslední tři dopisy se nám nedostalo žádné odpovědi a po podzimním jednání dne 19. září 2023 s panem premiérem Petrem Fialou jsme neobdrželi žádnou další informaci, byť nám byla odpověď přislíbena. Na zmíněném jednání pan premiér přislíbil, že prověří, zda se ve Fondu soudržnosti, konkrétně v Operačním programu Doprava, nenachází nezasmluvněná volná alokace a zda v některých oblastech nezbývají prostředky z důvodu jejich nečerpání.

Kateřina Valachová připomíná, že „začleněním občanského sektoru do rozhodování společenských otázek a skutečném podílu na správě veřejných věcí (včetně zajištění jeho nezávislosti tak, aby mohl plnit iniciační roli při nápravě problémů) je zárukou zajištění základních práv a svobod občanů.“

Iva Kuchyňková dodává: „Demokratické principy jsou základem naší společnosti. Vyzýváme proto vládu, aby přihlédla k aktuálním i předchozím usnesením poradních orgánů a Senátu. Zároveň aby respektovala a zohlednila názory odborné občanské společnosti. A aby zasedla k jednacímu stolu a urgentně rozhodla o navýšení alokace ESF+ minimálně o 10 %.“

„Pokud v letech 2026 dojdou prostředky z ESF, bude to znamenat výrazné omezení služeb pro lidi ve výkonu trestu a po propuštění, ale i programů podporujících prevenci kriminality. ČR má dlouhodobě vysokou míru recidivy, v průběhu života se do vězení znovu vrátí 7 z 10 lidí. Pokud dostanou potřebnou podporu, riziko recidivy se výrazně snižuje,“ komentuje situaci předsedkyně Asociace organizací v oblasti vězeňství, Jana Smiggels Kavková.

V současné situaci, kdy je ohroženo financování měkkých projektů připomínám, že romská komunita je jednou z nejohroženějších skupin u nás. Pokud dojde k omezení financí z ESF+, budou vážně ohroženy programy zaměřené na její integraci a sociální inkluzi. Bez přiměřené podpory riskujeme, že se mnoho Romů ocitne v ještě větší sociální izolaci a chudobě, což bude mít dalekosáhlé negativní důsledky pro celou společnost,“ říká Michal Miko z organizace RomanoNet.

„Prevence je vždy levnější a efektivnější než řešení následků. To platí i pro sociální služby v oblasti migrace a integrace. Musíme zabránit tomu, aby příchozí upadali do šedé ekonomiky, a posílit služby, které předcházejí pracovnímu vykořisťování. Mladí cizinci často předčasně opouštějí vzdělávací systém, aby finančně podpořili své rodiny. Když příchozím umožníme plně využít jejich potenciál, bude to přínosem pro nás všechny,“ dodává Klára Boumová z migrační sekce Charity Česká republika.

„Procházíme neklidným obdobím. Agresivní válka Ruska proti Ukrajině přinesla ekonomické výkyvy, nárůst cen energií, vysokou inflaci, zdražení základních životních potřeb. Zároveň vidíme, jak u rodin, které doprovázíme, a nejen u nich, probíhá boj o interpretaci situace a ukazuje se, že kumulované sociální, vzdělávací i ekonomické ztráty, které si rodiny nesou z minulých let, hrají velkou roli v jejich důvěře ve společnost a stát. Pokud vláda nechce rezignovat na snahy o sociální integraci a odolnost naší společnosti, musí investovat do programů podporující nejohroženější skupiny. V opačném případě bude pokračovat rozpad demokracie demokratickými prostředky a přijdou vlády nového typu,“ komentuje širší dopad útlumu podpůrných programů Jan Černý ze společnosti Člověk v tísni.

Kontakt pro média:
Iva Kuchyňková,
mluvčí Iniciativy za rovnost, spravedlnost a lidská práva
tel. +420 603 280 738,
e-mail: iva.kuchynkova@charita.cz

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.