Projekty: Rozšíření činnosti Asociace v oblasti penitenciární a post-penitenciární péče

 

Projekt „Rozšíření činnosti Asociace v oblasti penitenciární a post-penitenciární péče“ se zaměřuje primárně na aktivity Asociace v oblasti sdílení zkušeností mezi experty, identifikaci problematických míst a spolupráci expertů, dotčených orgánů a klientů při hledání cest ke zlepšení. Rozšíření činnosti Asociace v těchto oblastech podpořila nadace Porticus. Projekt byl zahájen 1. července 2021 a bude trvat tři roky.

 

Cíle projektu

 

Díky finanční podpoře nadace Porticus vytvoří AOOV analytický tým a začne systematicky monitorovat a vyhodnocovat zkušenosti odborníků a klientů v oblasti penitenciární a post-penitenciární péče. Asociace chce získané informace a podněty poskytnout odpovědným orgánům i odborné veřejnosti. Část finanční podpory je určená také pro rozvoj projektu Kontaktních míst na udržení vazeb odsouzených s rodinou a blízkými. Asociace také počítá s posílením svého týmu v oblasti PR a advokační práce.

 

Zdůvodnění projektu

 

Česká republika patří k zemím s nejvyšší mírou recidivy v EU: 70 % odsouzených se vrací zpět do nápravných zařízení. Navíc obsazuje druhou nejvyšší příčku v počtu vězněných, jedná se o 203 vězňů na 100 000 obyvatel. Toto zároveň činí české věznice přeplněné až na 110 % jejich kapacity. Počet lidí odsouzených k výkonu trestu dlouhodobě stoupá, a to přestože míra kriminality klesá.

 

Kořeny tohoto problému tkví v tom, že české trestní právo je spíše restriktivní a zaměřuje se spíše na trestání než na důsledky zločinu a potřeby obětí. Tresty jsou často poměrně dlouhé, z důvodu kumulací menších trestů například v oblasti krádeží. Alternativní tresty jsou zatím využívány málo a neefektivně, z důvodu chybějících restorativních programů. Věznice jsou přeplněné až na 110% své kapacity. Počet odborných pracovníků je nedostatečný a neumožňuje individuální práci s odsouzenými a speciální programy v potřebném rozsahu. Také chybí programy, které by vězně připravily na opuštění věznice a pomohly jim lépe se zařadit do běžného života.

 

Aby došlo ke změně aktuálního stavu, je potřeba identifikovat slabé stránky systému a ve spolupráci s odborníky a praktiky, odpovědnými orgány a institucemi a rovněž klienty, hledat cesty ke zlepšení, což je smyslem činnosti Asociace.

 

Co je také součástí projektu?

 

Analýza situace

 

Díky finanční podpoře může AOOV vytvořit analytický tým a začít sbírat data v oblasti penitenciární a post-penitenciární péče. Tyto informace pomohou identifikovat klíčové problémy v této oblasti. Asociace zajistí vlastní sběr dat a zkušeností od svých členů. Počítá rovněž se zapojením expertů mimo Asociaci a klientů. Asociace chce získané informace a podněty poskytnout odpovědným orgánům i odborné veřejnosti s cílem společně hledat cesty ke zlepšení zjištěných problematických oblastí.

 

Kontaktní místa pro online návštěvy vězňů

 

AOOV počítá s rozšířením počtu kontaktních míst na pobočky svých členských organizací i mimo ně, tak aby byla co nejvíce dostupná rodinám a osobám blízkým odsouzených. Cílem projektu je udržení a posílení rodinných vazeb odsouzených, což je jedním z významných předpokladů pro plynulé začlenění do společnosti po propuštění z výkonu trestu. Možnost komunikace, kterou projekt nabízí, by měla být přínosem pro všechny, kteří z důvodů zdravotních, finančních či jiných nemohou navštívit odsouzeného osobně. Kontaktní místa jsou rovněž mnohem přívětivějším místem například pro děti. 

 

Posílení kapacit a sdílení zkušeností

 

V neposlední řadě projekt pomůže v další profesionalizaci Asociace a posílení jejích kapacit. Za účelem sdílené zkušeností a dobré praxe Asociace organizuje pracovní skupiny, které se zabývají klíčovými problémy v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče (zejména v oblastech zaměstnanosti, dluhů, bydlení, drogových závislostí nebo vztahů). Tyto pracovní skupiny jsou otevřené nejen členům, ale všem odborníkům na danou oblast. Asociace zajišťuje pracovním skupinám profesionální podporu, zejména v oblasti Public Relations a Public Affairs a zajišťuje, aby výstupy pracovních skupin byly efektivně komunikovány k odborné i široké veřejnosti a odpovědným orgánům.

 

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.