Aktuality: Druhé meziooborové setkání přiblížilo řešení ke zlepšení přístupu k postpenitenciární péči

V posledních podzimních dnech zorganizovala Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) již druhé mezioborové setkání v rámci  projektu Zlepšení přístupu k postpenitenciární péči – databáze poskytovatelů služeb. Setkání se zúčastnili odborníci z Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR, z Probační a mediační služby, praktici z věznic a neziskových organizací, sociální kurátoři, lidé s žitou zkušeností a další. 

Setkání navázalo na první mezioborové setkání a jeho cílem bylo připravit strukturu letáku a databáze poskytovatelů služeb, která by měla sloužit ke zlepšení vzájemné komunikace a spolupráce při zajištění postpenictenciárních služeb konkrétním klientům. Cílem je usnadnit přístup k informacím o poskytovaných službách pro všechny, kteří pracují  s lidmi ve výkonu a po výkonu trestu. Cílem je rovněž usnadnění práce těmto pracovníkům a zefektivnění výměny informací, která je při zajištění kontinuální práce s lidmi opouštějícími vězení nezbytná.

 Jak workshop probíhal?

Nedostatečné propojení práce s odsouzenými ve věznici a po propuštění, chybějící informace o nabízených službách post-péče, chybějící koordinace služeb poskytovaných klientovi po propuštění, nedostatečná dostupnost služeb v některých věznicích, krajích, kritická nedostupnost nabídky ubytování, to jsou některé z aktuálních klíčových problémů postpenitenciární péče – služeb pro lidi propuštěné z výkonu trestu, které jim pomáhají zvládnout návrat zpět do společnosti. Na mezioborovém setkání jsme vytvořili pracovní skupiny složené ze zástupců klíčových aktérů včetně lidí s žitou zkušeností. Ve skupinách jsme diskutovali, jaké jednotlivé úkoly řeší pracovníci při zajištění post-penitenciární péče pro klienta a jak je v současnosti zajišťují. Je jich skutečně celá řada, často jsou časově náročné. Před propojením klienta  s poskytovatelem pracovník ověřuje důvěryhodnost organizace, kapacitu služeb, zda je služba vhodná pro klienta, nakonec předává kontakty klientovi na konkrétního poskytovatele. Společně jsme modelovali jednotlivé situace a hledali příležitosti, jak by databáze nebo letáček mohly při plnění těchto úkolů pomoci.

Jak bude databáze vypadat?

Účastníci si kladli otázky, jaké funkce by měla databáze obsahovat, aby usnadnila práci v konkrétních situacích:  při hledání služby pro konkrétního klienta, při řešení nedostatku služeb v konkrétní věznici, regionu nebo kraji.  Shodli se, že by měla poskytovat informace o službách peni a postpenitenciární péče, kapacitě  a délce programů,  místech, kde jsou poskytovány, kontaktní údaje na organizaci i vedoucího služby, ale také vstupní formulář pro klienta nebo další detailní informace o organizaci, které umožní pracovníkům posoudit důvěryhodnost organizace. Společně jsme modelovali nové situace při práci s klientem, tentokrát při využití databáze. 

Jak by měl letáček vypadat?

Účastníci se shodli, že letáček pro klienta musí být co nejjednodušší. Měl by obsahovat zejména kontaktní údaje na organizaci poskytující služby, ale také třeba otvírací dobu pro telefonický nebo osobní kontakt.  Nejlépe, kdyby bylo možné letáček propojit s databází a generovat ho přímo z ní dle hledaných kritérií. Propojení s databází by zároveň zajistilo, že data na letáčku by byla aktuální.

Co bude dál?

Z popisu jednotlivých funkcí databáze a podoby letáčku bude vytvořeno zadání pro programování prototypů. Prototypy vznikají právě teď v návaznosti na obě mezioborová setkání. V únoru pak proběhne testování, do kterého budou zapojeni všichni klíčoví aktéři.  Finální verze prototypu bude představena aktérům na závěrečné konferenci k projektu v květnu. Na konferenci se budou také diskutovat další kroky nutné k realizaci prototypu a zavedení do praxe.

Poděkování

Celý tým AOOV chce poděkovat všem účastníkům za jejich práci, kreativní nápady, cenné zkušenosti z praxe a konečně i za vytvoření příjemné atmosféry, ve které bylo radostí pracovat. 

Na obou setkání se sešli zaměstnanci těchto organizací: 

Centrum pro komunitní práci východní Morava

Generální ředitelství Vězeňské služby ČR

Charita Třebíč

KOTEC o.p.s.

Krajský úřad, Ústecký kraj

Krajský úřad Vysočina

Mezinárodní vězeňské společenství

MPSV

Probační a mediační služba

Sananim

Věznice Bělušice

Věznice Kuřim

Věznice Jiřice

Věznice Nové Sedlo

Věznice Drahonice

Věznice Ostrava

a také lidé s žitou zkušeností z výkonu trestu, všem děkujeme!

Název projektu: Zlepšení přístupu k postpenitenciární péči

reg. č : CZ.03.03.01/00/22_021/0001420

databáze

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.