Aktuality: AOOV v roce 2024: Budování stabilních podmínek pro členy a propojení aktérů v péči o odsouzené

Pravidelná členská schůze, která se uskutečnila na konci roku, přinesla kromě ohlédnutí za uplynulým rokem i výhled do roku nadcházejícího. 

Asociace se chce více zaměřit na budování stabilních podmínek pro fungování svých členů, zejména stabilního financování a dobrých podmínek pro jejich práci s lidmi ve výkonu trestu a po propuštění. Asociace tak reaguje na celkově zhoršující se podmínky pro práci neziskových organizací ve vězeňství. Již teď má Asociace signály od svých členů, že některé programy budou muset být zrušeny. Jedním z hlavních poslání Asociace je propojovat aktéry v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče. Proto i na příští rok Asociace připravuje několik mezioborových setkání s cílem zlepšit spolupráci a komunikaci mezi aktéry penitenciární a postpenitenciární péče.

Úspěchy Asociace v roce 2023

AOOV se zapojila do přípravy několika legislativních změn, včetně plánované novely Trestního zákoníku, kde byly zahrnuty všechny návrhy, které Asociace spolu s dalšími odborníky podporuje. Na základě připomínky AOOV bylo navýšeno sociální kapesné pro osoby ve výkonu trestu odnětí svobody na 150 Kč/měsíc v rámci novely zákona o výkonu trestu odnětí svobody. Mezi sociálně znevýhodněné osoby na trhu práce byli dle návrhu Asociace nově zařazeni i lidé ve výkonu trestu odnětí svobody v rámci Zákona o registrovaném sociálním podniku. Asociace připravila také řadu návrhů v oblasti sociálního začleňování, řada z nich byla zohledněna v Akčním plánu ke Strategii sociálního začleňování.

AOOV byla aktivní v jednáních s premiérem Fialou a dalšími neziskovými organizacemi o navrácení financí do Evropského sociálního fondu a zrušení či snížení kofinancování při čerpání prostředků z programů. U některých služeb se podmínky financování zhoršily natolik, že je členové budou muset omezit nebo úplně zrušit. Jedná se například o probační programy, kde je situace kritická. 

V roce 2023 AOOV zorganizovala dvě mezioborová setkání, jejichž cílem bylo zlepšit propojení a spolupráci mezi aktéry v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče. Setkání se zúčastnili zástupci Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby, odborníci z neziskových organizací a z věznic, sociální pracovníci i lidé s žitou zkušeností z výkonu trestu. Společně vytvořili návrh databáze poskytovatelů služeb pro lidi ve výkonu trestu a po propuštění, na kterém bude Asociace dále pracovat v příštím roce.

Plány na rok 2024

Asociace připravuje konkrétní kroky za účelem stabilizace podmínek  pro organizace poskytující služby lidem ve výkonu trestu a po propuštění. Chce se zaměřit zejména na udržitelné financování a vytvoření optimálních pracovních podmínek pro pracovníky organizací tak, aby byli schopni zajišťovat kvalitní programy jako doposud. AOOV se plánuje zaměřit na podporu členů a v následujícím roce chce vytvořit nové služby odpovídající potřebám členů.

Jedním z klíčových úkolů Asociace zůstává propojování aktérů v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče. Na příští rok připravujeme mezioborová setkání, která umožní sdílení zkušeností a znalostí a podpoří tvorbu řešení pro zlepšení spolupráce při práci s lidmi ve výkonu trestu a po propuštění.

V rámci advokační práce se Asociace bude nadále věnovat klíčovým tématům, přičemž konkrétní směřování je podřízeno Hlavním směrům činnosti, které členové na schůzi schválili. Kromě toho bude Asociace pracovat na třech projektech:

Kontaktní platforma – Zlepšení přístupu k postpenitenciární péči 

Cílem tohoto projektu je usnadnit přístup k informacím o poskytovaných službách pro všechny, kteří pracují  s lidmi ve výkonu a po výkonu trestu. Snahou je rovněž usnadnění práce těmto pracovníkům a zefektivnění výměny informací, která je při zajištění kontinuální práce s lidmi opouštějícími vězení nezbytná. Z několika setkání aktérů vyplynula potřeba vytvoření databáze poskytovatelů služeb peni a postpéče. V současné době je databáze ve fázi vývoje prototypu. Finální prototyp bude představený na konferenci příští rok v květnu, kde se aktéři také domluví na dalších krocích nutných k realizaci projektu. Více o projektu zde.

Sběr dat 

Členské organizace AOOV ročně poskytují služby tisícům klientů, jak před propuštěním, tak na svobodě. Sběrem dat od členských a do budoucna i nečlenských organizací chce AOOV zmapovat činnost nevládních organizací v oblasti penitenciární i postpenitenciární péče a  poskytnout veřejnosti i orgánům státní správy data o potřebnosti a přínosech těchto programů pro integraci lidí  ve výkonu trestu nebo po propuštění zpět do společnosti.

Profesionalizace sítě

Cílem projektu je zajištění dlouhodobé udržitelnosti Asociace. V průběhu let 2024-2025 Asociace chce posílit členskou základnu, rozšířit zdroje financování a vytvořit dlouhodobý strategický plán na pět let. Za tímto účelem Asociace od příštího roku posílí své personální kapacity v oblasti advokační práce a komunikace. Do profesionaliazce Asociace zapojí také externí mentory v oblasti strategického plánování, HCD designu, fundraisingu a další..

Členská schůze se dále shodla na zaměření činnosti AOOV v oblasti advokační práce. V roce 2024 se chce AOOV zaměřit zejména na tyto oblasti:

1. Zlepšit postavení a podmínky NNO ve věznicích

2. Zajistit financování služeb poskytovaných NNO pro osoby v konfliktu se zákonem a rodinné

příslušníky

3. Zlepšit přípravu osob ve VTOS na propuštění a podporu po propuštění

4. Prosazovat efektivnější využívání alternativních trestů a snižovat míru trestní represe

5. Prosazovat dostupnost stabilního důstojného bydlení

6. Zvýšit dostupnost online komunikace pro osoby ve výkonu trestu odnětí svobody

Více v dokumentu Hlavní směry činnosti AOOV v roce 2024.

Na fotografie z akce členská schůze se můžete podívat tady:

Členská schůze

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.