Aktuality: Rodina ve vězení?

Seminář „Rodina ve vězení?“ připravila pracovní skupina „Osobnost, chování a vztahy“ v rámci Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV).  Seminář byl určen organizacím, které poskytují služby lidem ve výkonu trestu nebo jejich rodinám. Zúčastnilo se ho deset organizací z Asociace i mimo ni, sociální kurátoři a další subjekty z oboru. Ústředním tématem semináře bylo udržení rodinných vztahů osob ve výkonu trestu jako jednoho z významných předpokladů pro úspěšné začlenění odsouzeného do společnosti. Obsahem semináře byla také výměna zkušeností a know-how mezi organizacemi. Účastníci hovořili také o překážkách, kterým musí organizace čelit při poskytování služeb rodinám či vězněným rodičům.

„Jsme velmi rádi, že se webináře účastnily i organizace mimo Asociaci a rovněž někteří sociální kurátoři,“ komentuje garantka pracovní skupiny „Osobnost, chování a vztahy“ Tereza Řeháková. „Účastníci popsali řadu bariér, které udržení a zdravý rozvoj rodinných vztahů ve vězení velmi ztěžují nebo i znemožňují. V rámci webináře padla i řada podnětů, které bychom rádi rozpracovali a následně představili odborné veřejnosti. Uvítáme, pokud se do naší společné diskuze zapojí i další odborníci z věznic a probační služby,“ dodává.

Co by pomohlo udržet rodinné vazby ve vězení?

Účastníci semináře přišli s řadou podnětů, které by mohly přispět k lepšímu udržování rodinných vztahů lidí ve výkonu trestu. Jsou to například tyto aktivity:

  • Lépe přizpůsobit prostředí věznice dětským návštěvníkům. Chybí také zdroje i kapacity pro realizaci rodinných programů ve věznicích.
  • Zmapovat rodičovské potřeby osob ve výkonu trestu např. formou dotazníkového šetření a tak zjistit, co rodiče ve vězení nejvíce trápí.
  • Situaci by usnadnil jeden pracovník věznice, který by poskytoval informace rodinám odsouzených. Jak odsouzení, tak jejich rodinní příslušníci by se na něj mohli obrátit v případě potřeby.          
  • Důležitá je užší spolupráce mezi státní správou, věznicemi a neziskovým sektorem.
  • Toto téma by si zasloužilo větší pozornost odborné veřejnosti. Bylo by přínosem k němu zorganizovat odbornou konferenci nebo setkání širší platformy odborníků.

„Jedním z kroků, které by bylo možné poměrně rychle udělat pro rozšíření znalosti rodinné problematiky u odsouzených, je vybavit knihovny ve vězení základní literaturou pro rodiče,“ uvádí Lidija Pilat, z organizace Podané ruce. „Je to způsob, jak propojit donátory – nakladatelství a naše klienty – osoby ve výkonu trestu a zároveň informovat veřejnost o potřebách lidí ve vězení. Naše organizace má skvělé zkušenosti např. s nakladatelstvím Host, které darovalo rodičům knížky pro jejich děti a darování vnímali jako něco velmi smysluplného a důležitého,“ řekla Lidija Pilat.

Účastníci semináře se shodli na prospěšnosti diskuze o problematice rodinných vztahů ve vězení, která je velice opomíjenou oblastí. Dohodli se také, že diskutovaná témata budou rozvíjet na dalším setkání, které je naplánováno na podzim.

Čím se zabývá pracovní skupina „Osobnost, chování a vztahy“?

Jedna z pěti pracovních skupin AOOV se zaměřuje na téma rodičovství odsouzených, podporu a udržení jejich rodinných a sociálních vazeb nejen ve VTOS. Pracovní skupina sdružuje experty na tuto problematiku z celé ČR. Cílem pravidelných setkání je vzájemně sdílet zkušeností, inspirovat se navzájem a také formulovat doporučení pro rozvoj tohoto tématu, které má zásadní vliv na recidivu i desistenci osob po propuštění. Pracovní skupina se věnuje také problematice vlivu věznění na osobnost odsouzených, možnostem eliminace tohoto negativního vlivu a nutné osvětě v odborných kruzích i u laické veřejnosti. Garantkou pracovní skupiny je Tereza Řeháková z Institutu pro restorativní justici.

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.