Aktuality: Lepší dostupnost služeb post-penitenciární péče odsouzeným

Projekt: Zlepšení přístupu k postpenitenciární péči

Nedostatečné propojení práce s odsouzenými ve věznici a po propuštění, chybějící informace o nabízených službách post-péče, chybějící koordinace služeb poskytovaných konkrétnímu klientovi, nedostatečná dostupnost služeb v některých věznicích, krajích, kritická nedostupnost nabídky ubytování, to jsou některé z aktuálních klíčových problémů postpeniteniární péče – služeb pro lidi propuštěné z výkonu trestu, které jim pomáhají zvládnout návrat zpět do společnosti.

Právě těmto tématům bylo věnováno mezioborové setkání, které v září zorganizovala Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV). Do diskuze se zapojili odborníci z generálního ředitelství Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby, praktici z věznic, sociální kurátoři a metodici, odborní pracovníci z  neziskových organizací a také lidé s žitou zkušeností z výkonu trestu.

Projekt: Zlepšení přístupu k postpenitenciární péči

Setkání proběhlo v rámci projektu Zlepšení přístupu k postpenitenciární péči, který je financován z evropského programu Zaměstnanost plus. Cílem projektu je vyvinout řešení, které zlepší zajištění post-péče lidem ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění a které povede k většímu propojení služeb penitenciární a postpenitenciární péče, informovanost a spolupráci aktérů, kteří tyto služby poskytují, aby si uměli v případě potřeby předat klienta a zajistili mu tak komplexní podporu.

Za účelem získání lepšího porozumění potřebám, problémům, se kterými se aktéři potýkají při zajištění péče provedla AOOV s jejich zástupci sérii polo-strukturovaných rozhovorů.  Na mezioborovém setkání pak účastníci sami vybrali ty nejdůležitějším, kterým se pak v rámci setkání diskutovaly a hledali se možné cesty k jejich řešení. 

1. Platforma spolupráce

První projektový tým diskutoval otázky související s odlišným postupem navázání spolupráce s jednotlivými věznicemi. V důsledku poskytovatelé post-péče často neví, na koho se obracet, jaké informace poskytnout a proces navázání spolupráce s věznicí je poměrně dlouhý a časově náročný pro věznici i poskytovatele. Některé věznice se potýkají s nedostatkem služeb post-péče.

Projektový tým dospěl k závěru, že dostupnost služeb post-péče by bylo vhodné řešit již na úrovni kraje či města v rámci platformy, která by sdružovala zástupce všech klíčových aktérů penitenciární a postpenitenciární péče včetně zástupců kraje či města. Tato pracovní skupina by měla na starosti monitorovat potřebný rozsah služeb, zajistit dostupnost služeb, ale také například ověřování a doporučování poskytovatelů služeb. Doporučené subjekty by mohly být součástí sdíleného přehledu služeb, se kterým by pak v praxi mohli pracovat pracovníci jednotlivých aktérů.

2. Klíčoví pracovníci ve věznicích

Druhý tým se zaměřil na otázku Jak zlepšit a prohloubit individuální přístup k odsouzeným ve věznicích..  

Tým doporučil vytvořit pozici tzv. klíčového pracovníka ve věznicích. Tento pracovník by fungoval jako určitý rozcestník, měl by na starosti koordinovat zajištění služeb a podpory odsouzenému dle jeho individuálních potřeb.  Měl by na starosti také zajištění návazné péče po propuštění.  Klíčový pracovník by měl mít na starosti maximálně 50 klientů, aby byl schopen individuální práce s klientem. 

“Klíčový pracovník není novinkou. Tato pozice je běžná například v sociálních službách nebo v Probační a Mediační službě. Pro individuální práci s odsouzeným se zavedení této pozice osvědčilo a je příkladem dobré praxe,” komentuje Jana Smiggels Kavková, předsedkyně výboru AOOV.

3. Přehled služeb online

Třetí tým se věnoval otázce Jak zajistit předání klienta přímou cestou tj. z ruky odborného pracovníka ve věznici odbornému pracovníkovi post péče. Chtěl tak pomoct řešit problém nedostatečného propojení mezi penitenciární a postpenitenciární péčí. Velká část odsouzených opouští věznici, aniž by měli zajištěnou návaznou péči. Po propuštění čelí řadě rizikových situací: nedaří se jim najít práci, nemají ubytování, ,rozpadnou se jim vztahy v rodině. Řada z nich bohužel bez podpory v těchto situacích selhává a vrací se zpět k trestné činnosti. 

Tým přišel s několika řešeními, které by mohly pomoct pracovníkovi věznice snadněji a rychleji propojit odsouzeného s poskytovatelem post-péče. Jedním z řešení bylo vytvořit přehled služeb post-péče, který bude online a s aktuálními informacemi, letáček s nabídkou služeb, který by mohl pracovník věznice vygenerovat online a vytisknout a stručný letáček s kontakty, který by předal odsouzenému do ruky. 

4. Ověřování informací o bydlení a práci

Čtvrtý tým se zabýval problémem, že někteří odsouzení poskytují nepřesné informace o svém bydlení a zaměstnání v rámci žádosti o podmíněné propuštění. Po propuštění se pak dostávají do vysoce rizikové situace, kdy nemají třeba zajištěné zaměstnání nebo bydlení. Někteří se pak obracejí o pomoc na sociální pracovníky a další aktéry, kteří však často nedokážou takto ze dne na den jejich problém vyřešit.

Preferovaným řešením tohoto týmu bylo určení pracovníka věznice, který by byl zodpovědný za ověření těchto informací. Tento pracovník by zkontroloval údaje ještě před podmíněným propuštěním. V rámci diskuze bylo zjištěno, že v některých věznicích takový pracovník již funguje. Mělo by proto smysl popsat tento příklad dobré praxe a dát informace k dispozici ostatním věznicím.

5. Sociální bydlení

Poslední tým se zaměřil na problém nedostatečných kapacit a nabídky sociálního bydlení pro propuštěné odsouzené. Příčinou jsou zejména nedostatečné finanční prostředky a absence jednotných pravidel pro zajištění sociálního bydlení.

Tým navrhl řešit nedostatečné kapacity rozšířením nabídky různých typů bydlení, přičemž každý typ by měl jasná pravidla a podmínky. Nabídka by zahrnovala noclehárny, kde by zájemce mohl v případě nouze přespat a nemusel by kromě občanského průkazu dokládat nic, azylový dům, ubytovny a další typy až po sociální bydlení na dobu neurčitou se zvýhodněným nájemným, kde by odsouzený musel prokazovat například, že má trvalé zaměstnání. 

Mezioborové setkání přineslo řadu návrhů, které by mohly přinést zlepšení dostupnosti postpenitenciární péče odsouzeným a zvýšit tak jejich šanci na úspěšnou integraci do společnosti po propuštění z výkonu trestu. V dalším kroku AOOV podrobí tato řešení právní a technické analýze. Na základě jejich výstupů rozvine některá do prototypů. Na aktéry čeká ještě několik setkání, kde se budou moci k prototypu vyjádřit v různých fázích vývoje. Zapojit se budou moci také do testování prototypu, které proběhne v prvním čtvrtletí příštího roku. O tom, zda se budou návrhy nakonec realizovat, případně jak a kdy budou zavedeny do praxe, rozhodnou aktéři v květnu na velké konferenci k projektu, kde budou finální prototypu představené. 

Jak to na setkání vypadalo se můžete podívat v naší galerii:

Název projektu: Zlepšení přístupu k postpenitenciární péči

reg. č : CZ.03.03.01/00/22_021/0001420

Zlepšení přístupu k postpenitenciární péči

Novinky emailem

Chcete vědět o tom, co se u nás děje a mít vždy čerstvé informace? Vyplňte formulář níže.